Bořislav - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Kanalizace, vodovod

Nařízení obce č.1 o připojení na kanalizaci

O B E C   B O Ř I S L A V

Bořislav 20,415 01 Teplice
 Nařízení obce č. 1/ 2011

Nařízení Obce Bořislav k připojení na veřejnou kanalizaci

Dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích §3 odst.8) ukládá obecní úřad Bořislav všem vlastníkům staveb,  na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, v k.ú. Bořislav a v k.ú. Bílka povinnost připojit se na kanalizaci ve vlastnictví obce Bořislav, pokud je to technicky možné.

o-b-e-c---b-o-r-i-s-l-a-v---narizeni-c.-1.doc

                                                                                                                                                                  Aleš Navara
                                                                                                                                                                 starosta obce
 Informace pro stavebníky přípojek vodovodu a kanalizace

informace-obce-borislav-k.doc
 Výkopové práce

Oznámení o zahájení výkopových prací:

Dne 6.6.2011 začnou výkopové práce v části Obce Bořislav "chaty" od trafostanice k opravně autochladičů. Zhotovitel těchto prací je firma Ekostavby s.r.o. Jedná se o částečnou uzavírku komunikace od 8,00 hod do 16,30 hod.

Dne 7.6.2011 začnou výkopové práce v části Obce Bořislav u obchodu "Jednoty" směrem k točně autobusu, v délce cca 100m. Z tohoto důvodu dojde k dočasnému omezení provozu v tomto prostru a k dočasnému přesunutí stanice MHD k  čp. 14 ( dům Vlasatých).  Investorem této rekonstrukce je SVS a.s.
 Informace pro stavebníky přípojek vodovodu a kanalizace

Podle informací Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Teplice se pro stavbu přípojek do délky 50 m podle §103 odst. 1 písm.b) bod 8 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby. Postačí vydání územního souhlasu podle §96 odst. 2 písma) stavebního zákona.  

            Územní souhlas vydá Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Teplice, náměstí Svobody 2, PSČ 415 95 ve lhůtě maximálně 30 dnů bez platby správního poplatku za předpokladu, že žadatel předloží všechny potřebné doklady, kterými jsou:

1)        žádost na tiskopisu „Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“, který je možno stáhnout ze stránek Města Teplice (http://www.teplice.cz  města/sklad tiskopisů) a ze stránek Obce Bořislav (http://www.obec-borislav.cz/) (oznameni-o-zameru-v-uzemi-k-vydani-uzemniho-souhlasu-1-.doc)

2)        žádost o vydání územního souhlasu – vodovod, kanalizace – jedná se o průvodní dopis s popisem technického provedení -  ze stránek Obce Bořislav (http://www.obec-borislav.cz/), (žádost-o-uzemni-souhlas---vzor-vodovod.doc) ,    (žádost-o-uzemni-souhlas---vzor-kanalizace.doc)

3)        situační výkres  – ( kopie katastrální mapy)  zakreslit a okótovat

     - umístění vodoměrné šachty a trasu vodovodní přípojky

     -trasu kanalizační přípojky a v případě tlakové kanalizace také umístění čerpací šachty

    - pokud nebude možné do katastrální mapy alespoň trochu zřetelně, nakreslit od ruky

       zvětšeninu a do té provést nákres

 

4)        souhlas vlastníka budovaného hlavního vodovodního (kanalizačního) řádu     s napojením (souhlas-vlastnika-vodovod.doc, souhlas-vlastnika-kanalizace.doc )  a souhlas s uložením a napojením na kanalizační (vodovodní) řad ( vstup,ulozeni,-napojeni.doc). Tiskopis můžete stáhnout z www stránek Obce Bořislav (http://www.obec-borislav.cz/), vyplnit jej a na Obecním úřadě v Bořislavi si vyžádat razítko a podpis. 

5)       Pokud se Váš pozemek nachází v ochranném pásmu lesa (do 50m od lesa) vydá Obecní úřad Bořislav na požádání souhlasné stanovisko s umístěním stavby.

            Vydání územního souhlasu pro uložení přípojky (vodovodu, kanalizace) žádejte pouze pro Váš pozemek. Územní souhlas pro tu část přípojky, která bude vedena pod veřejným pozemkem až ke hlavnímu řádu je již součástí územního souhlasu, vydaného pro Obec Bořislav.  

           Se zhotoviteli vodovodu a kanalizace je dohodnuto, že jejich zástupci budou v souvislosti s realizací konkrétních částí těchto staveb jednat s každým majitelem příslušné nemovitosti o místu napojení a technických parametrech.         

    Pokud přípojka (vodovod, kanalizace), pro kterou budete žádat o územní souhlas, povede také po pozemku jiného vlastníka, přiložte jeho písemný souhlas s umístěním přípojky.

 

Předpokládané termíny realizace přípojek:

Připojování jednotlivých nemovitostí na kanalizační a vodovodní řad lze realizovat až po kolaudaci hlavních kanalizačních a vodovodních řadů. Kolaudace je plánována na srpen/září 2011. Připojení bude realizováno navrtávkou a musí mu předcházet podpis smlouvy  o napojení. Smlouvu uzavírá stavebník a obec.
 Bořislav, Bílka - nabídka na zřízení přípojek vodovodu a kanalizace od firem

Pro napojení na kanalizační a vodovodní řad navrtávkou doporučujeme kontaktovat firmu, která kanalizaci před danou nemovitostí prováděla. Pro realizaci další části přípojky uvádíme kontakty na další firmy.
 

Firma : TELKONT s.r.o. realizace v Bořislavi
Firma : EKOSTAVBY LOUNY s.r.o.  realizace v Bílce
Firma:  Stavby Jelínek, s.r.o.  


Pro účely výstavby vodovodních a kanalizačních přípojek v obci Bořislav a Bílka nabízíme obci a všem občanům naši volnou kapacitu. Cenu jednotlivých přípojek budeme konzultovat s každým majitelem nemovitosti individuelně.
 

Obchodní jméno: Stavby Jelínek s.r.o
Adresa sídla: Senožaty 14
391 65 Bechyně
IČO: 26083345
DIČ: CZ26083345
Telefon:  608355145
e-mail: stavby.jelinek@centrum.cz
  www.stavbyjelinek.cz 
Kontakt: Mgr. Vojtěch Tóth
  Francouzská 7
   
Telefon: 777 980 418
e-mail: tv.group@seznam.cz 

 

Firma  -  Petr Filip

Jsme instalatérská  firma, která realizuje stavbu domovních přípojek vodovodu a kanalizace.

Cena za jednotlivé přípojky je včetně výkopových prací, materiálu a připojení na řad a  je určena dle místního šetření po vzájemné dohodě.

Po dohodě je možno vyřízení územního souhlasu a v případě nutnosti tlakové kanalizace Vám navrhneme technické řešení Vaší přípojky.


Petr Filip

Bořislav 132

415 01 Teplice

Tel: 731 524 675

 

Firma - Čulík Miroslav

Přípravné práce pro stavby

Oldřichov 132, 417 24

Telefon : 723 384 267

 

Nabízíme přípojky kanalizací a vody na hlavní řád včetně materiálů, zemních prací a konečné terénní úpravy.

Kanalizace - výkop-0,6 m až 2 m, včetně materiálu a zahrnutí od 800 Kč/m (dle terénu domluva na místě)

Voda- cena dle výkopu, terénu a materiálu ( domluva na místě).

 

Firma - zemní práce Tomáš Sluka

Úpravy terénu a výkopy minibagrem

Bořislav 50, 415 01 Teplice

Telefon: 606 504 944
 

-výkopy přípojek inženýrských sítí a ČOV

pojezd bagru nepoškozuje dlažbu a je šetrný k travnímu porostu

ceny dle dohody

 

Firma - Miroslav Hlavatý

topení – voda – plyn

Telefon: 603 735 687

Bořislav 110, 415 01 Teplice

Zajišťujeme domovní kanalizační a vodovodní přípojky včetně dodávek materiálu a zemních prací.

Cena po vzájemné dohodě.

 

Firma - Štefan Naštický

Zemní práce a autodoprava

Telefon: 602 410 533

Lelov  25, 41501 Teplice

Provádíme veškeré zemní práce pro inženýrské sítě včetně domovních přípojek kanalizace a vodovodu.

Cena po vzájemné dohodě.

 

Firma - Vilém Kinzl

voda – topení – kanalizace

Telefon : 728 662 764

Žalany 104, 417 63 Žalany


Montáže přípojek  včetně dodání materiálu
 Užívání komunikace ke stavbě kanalizace a vodovodu

Oznámení

o zvláštním užívání komunikace

Obecní úřad Bořislav jako správní  úřad  ve věcech  místních komunikací podle § 4O zák. č. l3/l997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- oznamuje, že v rámci výstavby kanalizace a vodovodu v Obci Bořislav a Bílka dojde k omezení provozu na těchto komunikací

 

komunikace Bílka – osada Bílka (ÚK7) p.p.č. – 676 v k.ú. Bílka v délce 550 m – úplná uzavírka v termínu od  1.2.2011 do 30.3.2011.

komunikace v Bílce od eč. 40 (p. Čejková)  po čp. 22 (p. Mokráček) – částečná uzavírka v pracovní dny od 7,30 hod do 16,30 hod v termínu od 1.4.2011 do 30.4.2011. a v termínu od 16.5 do 31.5.2011

komunikace Bořislav „trafostanice horní“ ( ÚK 40) od čp. 83 (p.Chládek) po če. 88 (p.Keist) – částečná uzavírka v pracovní dny od 7,30 hod do 16,30 hod v termínu od 1.2.2011 do 31.5.2011.

 

Bližší informace na tel:   603196180 (stavbyvedoucí) nebo na OÚ Bořislav 417872266

 

Investor: Obec Bořislav
Zhotovitel kanalizace: VODOSTAV s.r.o
Zhotovitel vodovodu: TELKONT  s.r.o.
Stavbyvedoucí: p. Herejk


                                                                                                                                                         Aleš Navara
                                                                                                                                                            starosta