Menu
Obec Bořislav
obec Bořislav

Informace o ochraně osobních údajů

 

Chráníme vaše údaje. 

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Správcem vašich osobních údajů je:  

 • Obec Bořislav
 • Bořislav 20
 • 415 01 Teplice
 • IČO 00266248

        /dále jen Obec/) 

Níže se dozvíte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). 

 

Základní zásady ochrany osobních údajů 

 • Obec se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna práva všech subjektů, jejichž osobní údaje obec zpracovává, a to v nevyšší možné míře.
 • Získání a zpracování osobních údajů je vždy řešeno v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti a korektnosti.
 • Jsou prováděna opatření v oblasti technické, procesní a organizační tak, aby byla zajištěna ochrana při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a odolnost. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována a na základě účinnosti hodnocena a zdokonalována.
 • K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
 • Nové požadavky vyplývající z právních předpisů nebo aktuálních hrozeb jsou neprodleně implementovány.
 • Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva subjektů údajů hlášena na dozorový úřad, v případě vysokých rizik také subjektům údajů.

  

Přehled zpracovávaných typů údajů a jejich zdroje 

Obec shromažďuje osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů (fyzických osob), kontaktní údaje umožňující komunikaci a další údaje vztahující se k předmětu vykonávaných agend a související s poskytovanými službami a činnostmi obce. Osobní údaje jsou získávány přímo od občanů, případně ze základních registrů. 

 Účely a právní základ pro zpracování

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je plnění agend vyplývajících z povinností Obce a poskytování služeb občanům.

Přehled účelů a právních základů pro zpracování 

Účel zpracování

Právní základ*1

Poskytování služeb systému CzechPoint

c

Evidence obyvatel

c

Informování o dění v obci přes SMS

a

Vedení státní evidence obyvatel

c

Vedení mzdové agendy

c

Vedení obecní kroniky

c

Organizace voleb

c

Správa lidských zdrojů

c

Pořádání zájezdů

b

Evidence nájemních smluv

c

Provoz obecní knihovny

b

Příjem a výdej pokladních dokladů, faktur

c

Evidence a výběr správních poplatků

c

Evidence a výběr místních poplatků

c

Konání zasedání zastupitelstva

c

Evidence smluv

c

Vedení úřední desky

c

Vydávání povolení kácení stromů v obci

c

Vedení spisové služby

c

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

c

Vydávání obecního zpravodaje

e

Sociální program pro seniory

c

Pronájem hrobových míst

c

Kamerový systém

f

 

1*a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; 

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce

vztahuje; 

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovávány  

Doba zpracování osobních údajů se řídí zákonnými požadavky, smluvními ujednáními nebo dobou, na kterou byl subjektem údajů udělen souhlas se zpracováním osobních údajů.  

Jak probíhá zpracování osobních údajů 

Obec zpracovává Vaše osobní údaje ve svých informačních systémech. Zpracování osobních údajů je pod stálou kontrolou procesů fyzického i technického zabezpečení. Při zpracování obec využívá bezpečnostních kontrolních a technických mechanismů zajišťujících ochranu zpracovávaných údajů v nejvyšší možné míře před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou nebo zničením a před dalším možným zneužitím.  

Zaměstnanci pracující s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni mlčenlivostí přetrvávající i po skončení pracovního vztahu k obci.  

Předávání osobních údajů jiným osobám 

Obec předává osobní údaje zpracovatelům osobních údajů na základě smlouvy s příslušnými ustanoveními o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů: 

 

URBITECH s.r.o.   

IČO: 04572106 

Alis spol. s.r.o.         

IČO: 25085964 

Galileo Corporation, s.r.o.  

IČO: 25448714 

 

 

Dále mohou být osobní údaje předány subjektům veřejné moci a státním orgánům, pokud je to uloženo nebo umožněno právním předpisem. 

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu 

Subjekt údajů se v případě zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodne, zda svůj souhlas poskytne, případně omezí nebo zda odmítne souhlas udělit. Obec je vázána rozsahem poskytnutého souhlasu. 

Poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu nebo jeho neposkytnutí ukončí obec zpracování osobních údajů.  

Práva subjektů údajů  Právo na přístup   

umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě Obec zpracovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm Obec zpracovává. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.  

Právo na opravu umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Obec musí v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. 

  

Právo na výmaz   (Neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence obce, pokud nastane některý z těchto případů: 

 • osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování;
 • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti);
 • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou na oprávněných zájmech obce a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.

Právo na omezení zpracování  ukládá obci omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů: 

 • pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bez dalšího zpracování);
 • jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel obce, ale mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

  

Právo vznést námitky   umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu obce. V případě námitek subjektu údajů má obec povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů. 

 

Právo na přenositelnost   umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě. 

  

Právo podat stížnost u dozorového úřadu  

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.  

 

 • Úřad pro ochranu osobních údajů:
 • Pplk. Sochora 27
 • 170 00 Praha 7
 • telefon: +420 234 665 111

  

  

Způsob uplatňování práv subjektů údajů elektronickým podáním:  

 • prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem na adrese obec.borislav@obec-borislav.cz
 • prostřednictvím datové schránky expatm7 osobně v podatelně obecního úřadu (písemná žádost, občanský průkaz)
 • Obec Bořislav
 • Bořislav 20
 • 415 01 Teplice

  

úřední hodiny podatelny obecního úřadu:  

pondělí: 

8,00 – 12,00 

13,00 – 17,00   

středa: 

8,00 – 12,00 

13,00 – 17,00 

 

 

  

Postup k uplatnění práv subjektů údajů 

  

 1. Přijetí žádosti
 2. Identifikace žadatele
 3. Vyhodnocení žádosti
 4. Rozhodnutí o žádosti
 5. Výkon rozhodnutí
 6. Informování žadatele

 

Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení. 

  

Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů  

 • Galileo Corporation s.r.o
 • IČO: 25448714
 • Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
 • Odpovědná osoba pověřence
  • Ondřej Blail
  • Tel.:+420 602 283 989
  • Email:ondrej.blail@innone.cz

Slovníček pojmů 

 

 • Oprávněný zájem – zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.

  

 • Osobní údaj – informace o konkrétním, identifikovatelném člověku

  

 • Příjemce – osoba, které jsou předávány údaje.

  

 • Správce – osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

  

 • subjekt údajů – živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

  

 • Účel – důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

  

 • Zpracování – činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.

  

 • Zpracovatel – osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.

Úřad

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Nebyl-li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

Pranostika na akt. den

Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.

Mohlo by Vás zajímat

Komunální služby

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4
5
6 7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17 18
19
20 21
22
23 24 25
26
27 28
29
30 31 1
2
3 4

Počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
oblačno 24 °C 13 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 27/14 °C
středa 24. 7. slabý déšť 18/13 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 17/10 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4